11-04-2016 ania

Rekolekcje

Rekolekcje odmawia się indywidualnie (samemu w domu) rozważając fragmenty tekstów i modlitw przeznaczonych na kolejne dni. Poszczególne dni rekolekcji w zakładkach poniżej. Rekolekcje kończy akt zawierzenia się Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

przez Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest dusza, której Duch
Święty objawia tajemnicę Maryi, by ją poznała; i dla której otwiera ten zamknięty ogród, by weszła; ten zdrój zapieczętowany, aby zanurzyła się w nim i piła wielkimi łykami żywe wody łaski.

św. Ludwik Grignion de Montfort

Według Ludwika de Montfort Maryja jest najlepszym i najszybszym sposobem dojścia przez Jezusa, do Boga.  Tej tajemnicy nie przekazała mu Maryja, ale sam Bóg.  A on opisuje to  w „Tajemnicy Maryi” oraz rozszerza w dziele „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

Maryja jest tajemnicą, ponieważ jest całkowicie przepełniona Bogiem. Maryja pomaga zrozumieć tajemnicę Boga oraz jest doskonałym sposobem danym przez Boga pozwalającym na osiągnięcie świętości, czyli jedności z Jezusem Chrystusem.

dfgrttyryrty

33 dniowe
 REKOLEKCJE OFIAROWANIA SIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI

TYDZIEŃ I

TYDZIEŃ W NAZARECIE

Dzień 1: Wstępowanie do Nazaretu Porzucenie ducha tego świata. Poświęcenie dóbr zewnętrznych.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE:

Duchu Święty, słodszy niż plaster miodu, słodyczy niewyobrażalna!
Łaknę i pragnę Ciebie nieustannie, bo jakże się Tobą nasycić?
Czy to ja się karmię Tobą? Czy to raczej Ty mnie pochłaniasz?
Nie wiem, bo, w moim wnętrzu, jedno i drugie wydaje się prawdziwe.
Żądasz ode mnie, abym był z Tobą, a to takie trudne,
Bo nie chcę porzucać moich zajęć, aby zasnąć w Twoich ramionach.
Powinienem składać Ci dzięki i cześć oddawać i chwałę,
bowiem w tym jest moje życie wieczne.
Odczuwam w sobie niecierpliwość i nie znajduję przyczyny.
Gdybym mógł osiągnąć jedność z Bogiem, trwając jednocześnie w mych działaniach, Zamilkłaby wszelka moja skarga.
Niechaj Bóg, który zna każdą potrzebę,
uczyni ze mną, co zechce.
Oddaję się całkowicie Jego mocy i dzięki temu, we wszelkim cierpieniu pozostaję mocny.

(Jan van Ruysbroeck)

WIERZĘ w BOGA

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE 
Z 25 SIERPNIA 1992

Dziś chcę wam powiedzieć, że was kocham. Kocham was moją macierzyńską miłością i wzywam, byście otworzyli mi się całkowicie, abym przez każdego was mogła nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest dobre. Dlatego, moje drogie dzieci, otwórzcie się mnie całkowicie, żebym mogła was prowadzić ku tej cudownej miłości Boga Stworzyciela, który objawia się wam z dnia na dzień. Jestem z wami i chcę wam odkryć i ukazać Boga, który was kocha.

ROZMYŚLANIE

By wyzuć się należycie z siebie samego, trzeba codziennie obumierać sobie, czyli wyrzekać się poruszeń mających swe źródło we władzach naszej duszy i w zmysłach ciała. Należy patrzeć na nie, jak gdyby się ich nie widziało, słyszeć, jak gdyby się ich nie słyszało, posługiwać się rzeczami tego świata, jak gdyby się ich nie używało (1 Kor 7,31). To właśnie ma św. Paweł na myśli, gdy mówi o codziennym obumieraniu: „Każdego dnia umieram” (1 Kor 15,31). „Jeśli ziarno pszeniczne nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, pozostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze przynosi plon obfi ty” (J 12,24). Jeśli nie obumrzemy sami sobie, jeśli najświętsze nawet praktyki pobożne nie przysposabiają nas do tej śmierci nieodzownej i tak bardzo płodnej, nie przyniesiemy pożytecznego owocu; nasze nabożeństwa pozostaną jałowe, a cała nasza sprawiedliwość skażona będzie miłością własną i samowolą, co sprawi, iż największe nawet nasze ofi ary i najlepsze uczynki obrzydliwe będą w oczach Pana; w chwili śmierci ukażemy się przed Nim z rękoma próżnymi, bez cnót i zasług i z sercem, w którym nie będzie ani jednej iskierki czystej miłości, udzielanej li tylko duszom obumarłym sobie, których życie ukryte jest w Bogu razem z Jezusem Chrystusem. (Kol 3,3).
(św. Ludwik Maria Grignion, Traktat, p.81 s.52)

Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Ubogaconą od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości Dziewicę z Nazaretu zwiastujący Anioł z polecenia Bożego pozdrawia jako „łaski pełną” (Łk 1,28), zaś ona odpowiada wysłańcowi niebios: „Otom ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Tak to Maryja, córa Adama, zgadzając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbawczą wolę Bożą całym sercem, nie powstrzymana żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską osobie i dziełu Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga wszechmogącego służąc tajemnicy odkupienia. Słusznie tedy sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została czysto biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego.
(Sobór Watykański II, Lumen gentium, n.56)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Ty obwieściłaś, że Pan „bogatych z niczym odprawił”; chcę Ci powiedzieć, że jedynym skarbem, którego pragnę na ziemi, jest Syn Twój, owoc Twojego żywota. Niechaj tam, gdzie jest mój i Twój skarb, przebywa też serce moje. Poświęcam Ci wszystko, co posiadam, wszystkie moje dobra materialne, abyś się tym posłużyła dla przyjścia królestwa niebieskiego. Ty, która nam dałaś chleb życia, przyjmij owoc moich prac, obdzielaj nim i pomnażaj go. Słowo Twojego Syna, który powiedział, że nikt nie może jednocześnie służyć dwom panom, to słowo mnie pochwyciło, więc zapewniam Cię, że moim wyłącznym pragnieniem jest służenie jedynemu Mistrzowi, jakim jest Bóg i Jego pokornej Służebnicy, która jest moją Królową. Maryjo, poświęcam Tobie moją pracę, owoc mych fizycznych i umysłowych wysiłków; oddaję do Twojej dyspozycji moje dobra materialne, abyś nimi zarządzała według Twego upodobania.

posłuchaj rozważania ks Dominika Chmielewskiego do 1 dnia rekolekcji

 

 

 

TYDZIEŃ I

TYDZIEŃ W NAZARECIE

Dzień 2: Aby wejść do domu Świętej Rodziny Poświęcenie naszych zmysłów.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, słodszy niż plaster miodu, słodyczy niewyobrażalna! Łaknę i pragnę Ciebie nieustannie, bo jakże się Tobą nasycić? Czy to ja się karmię Tobą? Czy to raczej Ty mnie pochłaniasz? Nie wiem, bo, w moim wnętrzu, jedno i drugie wydaje się prawdziwe. Żądasz ode mnie, abym był z Tobą, a to takie trudne, Bo nie chcę porzucać moich zajęć, aby zasnąć w Twoich ramionach. Powinienem składać Ci dzięki i cześć oddawać i chwałę, bowiem w tym jest moje życie wieczne. Odczuwam w sobie niecierpliwość i nie znajduję przyczyny. Gdybym mógł osiągnąć jedność z Bogiem, trwając jednocześnie w mych działaniach, Zamilkłaby wszelka moja skarga. Niechaj Bóg, który zna każdą potrzebę, uczyni ze mną, co zechce. Oddaję się całkowicie Jego mocy i dzięki temu, we wszelkim cierpieniu pozostaję mocny.

(Jan van Ruysbroeck)

WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

Dzień 2: Aby wejść do domu Świętej Rodziny Poświęcenie naszych zmysłów.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 KWIETNIA 1993

Dziś wzywam was wszystkich, abyście przebudzili wasze serca do miłości. Obcujcie z naturą i przyglądajcie się, jak budzi się przyroda, bo to wam pomoże otworzyć wasze serca na miłość Boga Stwórcy. Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach; tam gdzie niepokój i nienawiść – niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami, wspomagam was swoją modlitwą, aby Bóg dal wam moc miłowania. Błogosławię was i miłuję moją macierzyńską miłością.

ROZMYŚLANIE

Człowiek, który się w ten sposób dobrowolnie poświęcił i ofi arował Chrystusowi przez Maryję, nie może już rozporządzać wartością żadnego ze swych dobrych uczynków. Wszystkie znoszone cierpienia, myśli, słowa i dobre czyny należą do Maryi, aby tym mogła rozporządzać wedle woli Syna swego, ku Jego większej chwale; zależność ta jednak nie przynosi bynajmniej uszczerbkom obowiązku stanu, w jakim ktoś się znajduje lub w przyszłości mógłby się znajdować.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 124, str. 75)

Trzeba, aby pogłębili oni [chrześcijanie – przyp. red.] w sobie samych i w każdej wspólnocie owo „posłuszeństwo wiary”, którego Maryja jest pierwszym i najbardziej świetlanym wzorem. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice doktrynalne… Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przoduje” na czele długiego orszaku świadków wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego? Wspominam również wizerunek Dziewicy z wieczernika, modlącej się z Apostołami w oczekiwaniu na Ducha Świętego; czy nie mógłby on stać się znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w braterskim dialogu pragną pogłębić swoje posłuszeństwo wiary?
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 29-33)

Życie z Maryją przywraca czystość, prostotę i głębię wszystkich zmysłów natury, wyzwalając je z wszelkiego zamieszania. Dziewicza miłość Maryi emanowała z wnętrza na całe Jej ciało i wszystkie przejawy życia, rodzajem intymnej i świetlistej czystości. […] Dziewicza miłość Maryi czerpała z wnętrza wszelkie człowiecze umiejętności i moce, nawet te najgłębsze i najbardziej ukryte; ona je uświęcała, gdy obejmując je od wewnątrz, kierowała na Boga i z Nim jednoczyła. Bóg uświęcił najpierw naturalne ludzkie relacje maleńkiej Maryi z Jej matką Anną, czyniąc z nich jakby sakrament swej miłości. […] Maryja zawsze zachowywała pierwszą miłość dziecka, jego niemowlęcą prostotę i głębię we wszystkich przejawach życiowych, nawet w jedzeniu i piciu. […] Dla Niej pokarm zawierał w sobie tchnienie życia pochodzące bezpośrednio od Boga. Jej miłość odkrywała w pożywieniu zapach Boga, smak Boga złożony tam przez Ducha, jakby ślad miłości Tego, który wszystko stworzył ze względu na człowieka i swe z nim zjednoczenie. (o. Thomas Philippe OP)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Dziewico Maryjo, z której Jezus wziął ciało, poświęcam Ci wszystkie moje zmysły; spraw, abym odrzuciwszy pospolite przyjemności, doszedł do prawdziwego smakowania rzeczy pięknych i dobrych, które Stwórca dla nas przeznaczył i abym zgodnie z mądrością Boga poznał radość panowania nad tym, co stworzone. Sam Syn człowieczy żyjąc na ziemi jadł i pił, niech więc również wszystkie moje umiejętności służą do wzrostu miłości Bożej. Maryjo, poświęcam Ci moich pięć zmysłów; oczyść je, aby stały się zdolne radować się prawdziwym życiem i coraz bardziej dostrzegać rzeczywistość dóbr przyszłych.

ANTYFONA

W Nazarecie, Przeczysta, pełna Bożej łaski, W pracy i biedzie żyłaś pośród swej rodziny, Nie zdobiły zachwyty, uniesienia, blaski Dni Twoich szarych, Matko Królewskiej Dzieciny. Biedakom, których mnóstwo na ziemskim padole, Otuchę niosło Twoje oblicze anielskie, Znosiłaś w ciężkim trudzie wspólną z nimi dolę, By wskazać im wieczyste wybrzeża niebieskie. (Św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 17)

PSALM 122

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pana”. Już stoją nasze stopy W twoich bramach Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jak miasto Gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, Aby zgodnie z prawem Izraela Wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie Trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem: Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w twych murach, A pomyślność w twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół Będę wołał: „Pokój z tobą!” Ze względu na dom Pana, Boga naszego, Modlę się o dobro dla ciebie.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

WEZWANIE MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy

konferencja ks. Dominika Chmielewskiego na 2 dzień rekolekcji

 

 

TYDZIEŃ PIERWSZY

TYDZIEŃ W NAZARECIE

Dzień 3: Ubóstwo w Duchu Ubóstwo duchowe. Poświęcenie dóbr wewnętrznych.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Ogniu Miłości. Przyjdź, Ojcze ubogich, rozmiłowany w mej nędzy i ranach. Przyjdź do serc naszych i ześlij nam z Nieba promień Twojego Światła. Przyjdź, Ojcze ubogich. Przyjdź, Dawco darów. Przyjdź, Światłości serc.

WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

Dzień 3: Ubóstwo w Duchu Ubóstwo duchowe. Poświęcenie dóbr wewnętrznych.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE
Z
25 LISTOPADA 1990

Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko, co czynicie dla innych, róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofi ary i modlitwy Bogu za zbawienie świata.

ROZMYŚLANIE

Pan nasz i Mistrz nie wzgardził zamknięcia się w łonie Najświętszej Dziewicy, jako jeniec i miłujący niewolnik, lecz był Jej poddany i posłuszny przez lat trzydzieści. Otóż tu, powtarzam, gubi się ludzki rozum, gdy zaduma się poważnie nad tym postępowaniem Mądrości wcielonej, która nie chciała, choć mogła, oddać się ludziom bezpośrednio, lecz uczyniła to przez Najświętszą Dziewicę; owa Mądrość wcielona, nie chciała przyjść na świat w doskonałej pełni lat męskich, niezależna od kogokolwiek, lecz jako biedne, malutkie dzieciątko, zdane na troskliwość i starania swej Najświętszej Matki. Ta Mądrość nieskończona, przejęta wielkim pragnieniem uwielbienia Boga – swego Ojca i zbawienia ludzi, nie znalazła doskonalszego i prostszego środka nad poddanie się we wszystkim Najświętszej Pannie.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 139, s.83)

Maryja więc udaje się w duchu miłości do domu swej krewnej. Przy wejściu, w odpowiedzi na pozdrowienie Maryi, Elżbieta, „napełniona Duchem Świętym”, czując szczególne poruszenie dziecka we własnym łonie, wielki głosem pozdrawia Maryję: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (por. Łk, 40-420. Ten okrzyk czy też aklamacja Elżbiety weszła później do modlitwy Zdrowaś Maryjo jako dalszy ciąg pozdrowienia anielskiego, stając się w ten sposób jedną z najczęstszych modlitw Kościoła. Wszystkie te słowa w pozdrowieniu Elżbiety mają doniosłą wymowę , jednakże znaczenie kluczowe wydaje się posiadać to, co mówi ona na końcu: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Można postawić te słowa obok wyrażenia „łaski pełna” w pozdrowieniu anioła. Odsłania się w nich – podobnie jak w tamtych – zasadnicza treść kariologiczna, zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że „uwierzyła”. Pełnia łaski, przy zwiastowaniu anielskim, oznacza dar Boga samego; wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to jak Dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 12)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, wybrana przez Boga, tak bardzo uboga, ogołocona z wszelkiego spojrzenia na sama siebie, a przecież bogata w nadzieję dóbr Królestwa, poświęcam Ci mój umysł, moje myśli, zwłaszcza te, które wydają mi się najbardziej wzniosłe i najpiękniejsze, ponieważ żadna myśl nie może pojąć Królestwa, które Bóg zakłada w ubogich, a zwłaszcza założył w Tobie, najdoskonalszy dziele stworzenia. Poświęcam Ci każdy dar, każde duchowe dobro, abym nigdy nie uważał się za ich twórcę. Obym mógł wykrzyknąć z Tobą, że Bóg wynosi pokornych i sprzeciwia się pysznym. Maryjo, uczyń mnie uczniem Twojej szkoły łagodności i pokory serca.

ANTYFONA

Wielbi dusza moja Pana, I raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia (Łk 1, 46-48) PSALM 113 Chwalcie, słudzy Pańscy, Chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, Teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca Niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze I w dół spogląda na niebo i ziemię? Podnosi z prochu nędzarza I dźwiga z gnoju ubogiego, By go posadzić wśród książąt, Wśród książąt swojego ludu. Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu Jako matce cieszącej się dziećmi.

PSALM 113

Chwalcie, słudzy Pańscy, Chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, Teraz i na wieki. Od wschodu aż do zachodu słońca Niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze I w dół spogląda na niebo i ziemię? Podnosi z prochu nędzarza I dźwiga z gnoju ubogiego, By go posadzić wśród książąt, Wśród książąt swojego ludu. Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu Jako matce cieszącej się dziećmi. Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ I
TYDZIEŃ W NAZARECIE

Dzień 4:
Łagodność i pragnienie wspólnego życia Poświęcenie wzajemnych związków między ludźmi.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

O Ogniu Ducha Parakleta, życie wszelkiego stworzenia! Jesteś święty, Ty, który wszystko ożywiasz. Jesteś święty, który balsamujesz niebezpieczne złamania. Jesteś święty, Boże opatrujący cuchnące rany. O Tchnienie świętości, o Ogniu miłości, o serc Słodyczy i Deszczu rozchylający wonne kielichy cnót. O przeczyste Źródło, przy którym Bóg gromadzi błądzących i szuka zagubionych. O Osłona życia, Nadziejo jedności wszystkich ludzi, Stróżu godnych obyczajów, uświęcaj świętych! Strzeż tych, których nieprzyjaciel uwięził, i wyzwól skutych w kajdany, których chce uratować moc Boża. O Drogo najpewniejsza, co wszędzie przebiegasz: przez szczyty gór, równiny i ponad przepaściami, aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkich dążeniu do celu. Przez Ciebie płyną obłoki, kłębią się chmury, krople wody drążą kamienie, źródła stają się potokami, a ziemia pączkuje zielenią. Ty nieustannie tworzysz mędrców i uszczęśliwiasz ich Twym tchnieniem mądrości. Zatem chwała Tobie, który rozbrzmiewasz chwałą i czynisz życie radością, Tobie, Nadziejo, cześć i moc, Tobie, który dajesz światłość. (św. Hildegarda)

WIERZĘ w BOGA

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

Dzień 4: Łagodność i pragnienie wspólnego życia Poświęcenie wzajemnych związków między ludźmi.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1992

Dziś ponownie wzywam was do modlitwy i to modlitwy radosnej, aby nikt z was w tych smutnych dniach nie odczuwał rozżalenia, lecz radość ze spotkania ze swoim Bogiem Stworzycielem. Módlcie się, dzieci, abyście byli coraz bliżej mnie i odczuli przez modlitwę, czego od was pragnę. Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfi tymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż, powiadam wam, to jest wielka łaska.

ROZMYŚLANIE

Najświętsza Maryja Panna, która jest Matką pełną słodyczy i miłosierdzia, nie dająca się nigdy prześcignąć w miłości szczodrobliwości, widząc, że człowiek oddaje się Jej całkowicie, by uczcić Ją i Jej służyć, że wyzbywa się wszystkiego, co mu jest najdroższe, by Ją tym przyozdobić, oddaje się również całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, który Jej wszystko poświęcił. Zanurza go w otchłani Swych łask, przyozdabia go swymi zasługami, wspiera go swą potęgą, oświeca go swym światłem, rozpłomienia go swą miłością , udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości, itd., staje się jego poręczycielką, jego uzupełnieniem, jego drogocennym „wszystkim” u Jezusa. Słowem, ponieważ taka poświęcona osoba cała należy do Maryi, przeto Maryja też cała do niej należy, co sprawia, iż o tak doskonałym słudze i dziecku Maryi powiedzieć można to, co św. Jan Ewangelista mówi o sobie, iż obrał sobie Najświętszą Dziewicę jako wszelkie swe dobro: „Przyjął Ją uczeń do siebie” (J 19,23).
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 144, s.86)

Najświętszą Maryję Pannę, obecną poprzez całą fazę przygotowawczą, w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa. To w Jej lonie Słowo stało się ciałem. Potwierdzenie centralnej pozycji Chrystusa nie może być odłączone od uznania roli, jaką spełniła Jego Najświętsza Matka. Jej kult, jeśli jest właściwie ustawiony, nie może niczego ująć „godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”. Maryja bowiem zawsze wskazuje na swego Boskiego Syna i staje się dla wszystkich wierzących wzorem wiary autentycznie przeżytej. „Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca”.
(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 43)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Najsłodsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty która nieustannie przebaczasz ludziom ich zniewagi i odrzucenie Boga miłości, módl się, aby w moim sercu nie rozrósł się żaden korzeń goryczy czy urazy. Poświęcam Ci wszystkie moje kontakty z ludźmi, aby mogła objawić się w nich dobroć Chrystusa. Poświęcam Ci również moje związki uczuciowe, abym zawsze starał się raczej dawać niż brać, bym raczej zabiegał o dobro bliźniego Boga niż o swoje własne. Poświęcam Ci wszystkie więzi rodzinne, abym dążąc jedynie do pomnażania miłości, wprowadzał jedność i czułość tam, gdzie panuje surowość i niezgoda

ANTYFONA

Święta Rodzino z Nazaretu, Mała Trójco na ziemi, Jezusie, Boże na tej ziemi. Maryjo, Oblubienico Ducha, Józefi e, cieniu Ojca – Upodobnijcie nas do siebie! Mała Trójco na ziemi, Józefi e, umierający z miłości do Maryi, Maryjo, umierająca z miłości do Jezusa, Jezusie, umierający z miłości do świata – Upodobnijcie nas do siebie!

PSALM 133

O jak dobrze i miło, Gdy bracia mieszkają razem! Jest to jak wyborny olejek na głowie, Który spływa na brodę Aarona, Na skraj jego szaty. To jak rosa Hormonu, Która opada na górę Syjon; Bo tam udziela Pan błogosławieństwa I życia na wieki.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ I

TYDZIEŃ W NAZARECIE

Dzień 5:
W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi. Poświęcenie duszy.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych boską rosą, na których gaszą pragnienie łaknące serca. O Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie ma źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Poprzez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha. (św. Gertruda)

WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

Dzień 5: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi. Poświęcenie duszy.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1988

Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wszystko, co czynicie i co posiadacie, dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Dzieci, nie lękajcie się, gdyż ja sama jestem przy was wtedy, kiedy myślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przynoszę wam pokój, bo jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym życiu.

ROZMYŚLANIE

Należy wszystkie czynności spełniać przez Maryję; trzeba, więc z wolna dochodzić do takiego wewnętrznego skupienia, by Ona dla ciebie stała się świątynią, gdzie wznosić się będą wszystkie twe modły do Boga, bez obawy odrzucenia. Ona będzie wieżą Dawidową, zamykającą cię bezpiecznie przed wszystkimi wrogami; pochodnią, która rozświetli całe twoje wnętrze i zapali je miłością Bożą; tabernakulum, w którym będziesz wraz z Nią rozmyślał o Bogu; wreszcie by stała się dla duszy tym Jedynym i Wszystkim wobec Boga, Jej wszechogarniającym miejscem ucieczki. Gdy się modlisz, czyń to przez Maryję; gdy przyjmujesz Jezusa w Komunii Św., ukryj go w Maryi i wraz z Nią się raduj. Cokolwiek czynisz, czyń w Maryi; wszędzie we wszystkim zaprzyj się siebie samego. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 47)

Działanie Kościoła na świecie jest jakoby przedłużeniem opieki i troskliwości Maryi; prawdziwie czynna miłość najświętszej Dziewicy w domu nazaretańskim, u Elżbiety, w Kanie Galilejskiej, na miejscu Kalwarii – wszystko to stanowi zbawcze wydarzenia o najwyższym znaczeniu eklezjalnym. Przedłuża się ono i dokonuje w matczynej trosce Kościoła i usilnym pragnieniu, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. (por. 1 Tym 2, 4), w jego nieustającej opiece nad słabymi i potrzebującymi oraz chorymi, w jego ustawicznym zabieganiu o umocnienie pokoju i zgody społecznej, w wytrwałej działalności i gorliwości zmierzającej do tego, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami zbawienia, które swoją śmiercią wysłużył Chrystus. W ten oto sposób miłość do Kościoła przemieni się w miłość do Maryi, i odwrotnie – ta ostatnia w tę pierwszą, ponieważ jedna nie może istnieć bez drugiej, jak trafnie zauważa Chromacjusz z Akwilei: „Kościół zgromadził się […] w górnych pomieszczeniach [Wieczernika] z Maryją, która była Matką Jezusa i z Jego braćmi”. (Paweł VI, Marialis cultus, n. 28)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, tajemniczy Ogrodzie, gdzie Słowo wzrosło w ciszy! Otwieram Ci drzwi sanktuarium mojej duszy – tego ukrytego miejsca mego ducha, w którym gości jedynie Duch Boga żywego; otwieram Ci komnatę godów, do której klucze posiada tylko Oblubieniec. Źródło zapieczętowane, Twe wody przeznaczone są wyłącznie dla tych, którzy zgadzają się przeżyć tajemnicę przemiany wody chrzcielnej w krew męczeńską. Przyjdź jako Władczyni mej królewskiej komnaty i ozdób ją Twoją nieskończoną miłością, o Córko Jeruzalem. Poświęcam Ci to miejsce niezgłębione, które przeczuwam jedynie, a które w pełni poznam wyłącznie w świetle Twojej obecności.

ANTYFONA

Podczas tych dni przesmutnych, Matko Uwielbiona, Pragnę z Tobą być razem, gdy trwa me wygnanie. Jakże do głębi dusza moja zachwycona, Odkrywając w Twym Sercu miłość i otchłanie! Ty mnie uczysz, Najświętsza, smutku i wesela, Pod ócz Twoich spojrzeniem pryska bojaźń wszelka, Wiem, że łzy i radości Serce Twe podziela I błogosławi życiu Twoja dobroć wielka! (św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo?. Strofa 18)

PSALM 85

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę swojemu ludowi zakryłeś wszystkie jego grzechy. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie. Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj. Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a Twój lud będzie się weselił? Okaż nam, Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem. Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi. Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEN I

TYDZIEN W NAZARECIE

Dzień 6: Miłość Miłosierna Poświęcenie związków uczuciowych i duchowych.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Przybądź, Ojcze Światłości, Przybądź, Boże Miłości Miłosiernej, Ukształtuj we mnie modlitwę, Ukaż mi prawdę, Spuść do mojej duszy Płonącą iskrę Twego ognia, Aby ją przeniknęła swym żarem I napełniła Bogiem. Przybądź, Duchu Święty, który czynisz z ludzi Męczenników, wyznawców, apostołów, proroków, Wszelkich bohaterów, wielkie serca. Jedynie Twemu prowadzeniu Poddał się mój Zbawiciel. Abym zatem mógł go naśladować, Prowadź mnie tak jak Jego. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

Dzień 6: Miłość Miłosierna Poświęcenie związków uczuciowych i duchowych.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 GRUDNIA 1987

Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce jezusowi, a ja daruję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofi arowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczególnej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj poważnie was wzywam do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię.

ROZMYŚLANIE

Oto na chwilę zwracam się ku Tobie, najmilszy Jezu mój, aby poskarżyć się miłośnie przed Twym Boskim Majestatem na to, ze większość chrześcijan, nawet najbardziej uczonych, nie podejmuje łączności nierozerwalnej, istniejącej pomiędzy Tobą a Twą Najświętszą Matką. Tyś, Panie, zawsze z Maryją, a Maryja z Tobą; i bez Ciebie być nie może, inaczej przestałaby być tym, czym jest. Jest Ona do tego stopnia przemieniona w Ciebie przez łaskę, iż już nie Ona żyje, nie Ona jest, jedynie Ty jeden, o mój Jezu, który żyjesz i królujesz w Niej, doskonalej aniżeli we wszystkich aniołach i błogosławionych. Ach, gdyby znano chwałę i miłość, jakie odbierasz w tej istocie cudownej, zaprawdę, inne o Tobie i o Niej miano by wyobrażenie. Maryja jest tak dogłębnie z Tobą zjednoczona, iż łatwiej oddzielić by można światło od słońca i ciepło od ognia, nie waham się więc rzec, iż raczej dałoby się odłączyć od Ciebie wszystkich aniołów i świętych, aniżeli błogosławioną Maryję, albowiem płomienniej Cię miłuje i doskonalej sławi, niż wszystkie inne stworzenia społem.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 63, s. 41)

O Serce Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez Nią! O Serce Maryi żyjącej w Jezusie i przez Jezusa! O słodka więzi tych dwóch Serc! Niech będzie błogosławiony Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy! Niechaj złączy każde z naszych serc z Sercami Ich Dwojga i niechaj sprawi, by te trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej jedności Trzech Osób Boskich. (P. Berulle) W ciągu lat ukrytego życia Jezusa w domu nazaretańskim, życie Maryi jest również „ukryte z Chrystusem w Bogu” (por. Kol 3, 3) przez wiarę. Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga. Maryja stale, na co dzień, obcuje z niewypowiedziana tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem, z tajemnicą, która przewyższa wszystko, co zostało objawione w Starym Przymierzu. Od chwili zwiastowania Dziewica-Matka została wprowadzona w całkowitą „nowość” samoobjawienia się Boga i stała się świadomą tajemnicy. Jest Ona pierwszą z tych „prostaczków”, o których Jezus powie: „Ojcze… zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25).
(Jan Paweł II, Redemptoris mater, n. 17)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Serce Maryi, w którym biło Serce Boga, Ty dałaś Józefowi pełnię doskonałego szczęścia czystych serc. Przez Twoje Serce, Twoje łono, Twoje ręce, mógł on zobaczyć Boga, dotykać Go, okrywać pocałunkami i być przez Niego kochanym najczulszą z miłości, najbardziej ludzką i najbardziej boską. O Maryjo, której Niepokalane Serce oglądało Ojca przedwiecznego, Ty, która udzieliłaś Józefowi daru prawdziwego ojcostwa i by mógł je pełnić, dałaś mu Syna. Małżonko Józefa, Matko Boga, poświęcam Ci moje serce i wszystkie jego poruszenia; poświęcam Ci wszystkie moje ludzkie związki uczuciowe i duchowe, abyś zechciała je uświęcić, dzieląc ze mną przywilej mający źródło w Twoim niepokalanym poczęciu.

ANTYFONA

O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w słudze Twoim. O Jezu, żyjący w Maryi, zwalcz wszelką wrogą moc. O Jezu, Ty żyjesz w Maryi, w Twoim Duchu na chwałę Ojca. (Jean-Jacques Ogier) PIEŚŃ Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, Stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym tez miał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice, I posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, A miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, a ciało wydał na spalenie, Lecz nie miał miłości, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest i łaskawa, miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, nie unosi się pychą; Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEN I

Dzień 7: Moc Krzyża i śmierć z miłości.
Poświęcenie serca za świat

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

WEZWANIE
Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź dawco łask drogich, Przyjdź Światłości sumień.
O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
(Veni, Sancte Spiritus)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MARCA 1991

I dziś wzywam was, żebyście żyli męką Chrystusa w modlitwie i w jedności z Nim. Postanówcie darować więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i w szczególny sposób odnówcie miłość do Jezusa w swoich sercach.
Jestem z wami i towarzyszę wam swoim błogosławieństwem i modlitwami

ROZMYŚLANIE

Czyż ciało Niepokalanej nie wydało się poniekąd na męczeństwo: krwawe na skutek zewnętrznego działania nieprzyjaciół Boga oraz na męczeństwo miłości, jako nowy rodzaj śmierci z miłości – już nie w słodyczy i spokoju kontemplacji, ale w gwałtowności buchającego żaru zbyt silnego dla ciała, tak że rozrywał serce?
(o. Thomas Philippe OP)

To błogosławieństwo osiąga pełnię swego znaczenia wówczas, kiedy Maryja staje pod Krzyżem swego Syna (por. J 19,25). Sobór stwierdza, że stało się to „nie bez postanowienia Bożego”: „najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się [na to], aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej narodzona”. W ten sposób Maryja „utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”: zjednoczenie przez wiarę. Przez tę samą wiarę, przez którą przyjęła objawienie anioła w momencie zwiastowania. […]
Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu.
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 18)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko Chrystusa, cierpiącego Mesjasza! On swoją śmiercią pokonał śmierć; módl się za mną teraz I w godzinę śmierci mojej, aby była śmiercią z miłości, całkowitym wypaleniem się mojego życia, w którym dzień po dniu umierać będę z miłości, dla ratowania świata, odrzucającego życie w miłości.
Maryjo, Ty konałaś z bólu, nie mogąc umrzeć wraz z Twym Synem, przeszyta mieczem boleści! Poświęcam Ci moje ciało I moje serce, bym w ciele Chrystusa stał się nieustannie umierającym I nieustannie żyjącym sercem, które choć rozdarte, lecz miłością odwzajemniające nienawiść, słodyczą – gorycz, błogosławieństwem – przekleństwo

ANTYFONA

O Święta Matko, racz wyryć głęboko w moim sercu rany Ukrzyżowanego. Twój Syn był jedną raną, On, który raczył cierpieć za mnie; daj mi udział w Jego cierpieniach. Być z Tobą u stóp krzyża I stanowić z Tobą jedność, oto pragnienie mojego serca przepełnionego boleścią. (z sekwencji na święto Matki Bożej Bolesnej)

PSALM 116

Alleluja!
Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Otchłani, ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: „Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy I sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił, bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia I wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną I wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 20- 22:

TYDZIEN II

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA
OBLUBIENICA OJCA

Dzień 8: Więź jedności pomiędzy Ojcem a Maryją
Poświęcenie korzeni naszego człowieczeństwa

Ponieważ Bóg Ojciec, który sam jedynie może posłać i podarować Osobę swego Syna
i przekazać ją ludzkości, chce, aby w tajemnicy Wcielenia Maryja była Jego prawdziwą
i jedyną Oblubienicą, dlatego przeznacza Ją, wystała się wraz z Nim początkiem doczesnego zrodzenia Słowa i aby wraz z Nim uczyniła we Wcieleniu to,
co On sam czyni w wieczności.
(Jean-Jacques Ogier)

O Dziewico Maryjo, odtąd dzieląc rodzicielstwo z Ojcem Przedwiecznym,
masz niepodzielnie za Syna tego, którego Ojcem jest sam Bóg.
Mówię niepodzielnie, jako że Duch Święty, będąc, tak jak Syn i Ojciec, Bogiem,
nie posiada przymiotu ojcostwa względem Tego, który uważa Cię za Matkę i jako swą Matkę Ciebie czci, o święta Dziewico, o uświęcona Matko, Oblubienico Ojca,
Córko i Służebnico, a nade wszystko Matko Boga!
Jako pokorna, niezgłębiona w swej tajemnicy Matka poczętego w Tobie Jezusa,
przez Jego pierwsze, wewnętrzne narodziny, Ty posiadasz Jego, a On posiada Ciebie.
Powiedziałbym więcej, na ziemi Ty jedynie jesteś posiadana przez Jezusa
i Ty jedynie Jezusa posiadasz.
Ty jesteś tą jedyną, która posiadła miłość Ojca, skarb Ducha, tajemnicę nieba.
(P. Berulle)

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

WEZWANIE


Duchu Święty, zechciej być Mistrzem całego mego serca, by kochało,

Mojego umysłu, by poznawał, mojego języka, by zdobywał dusze;
Moich zmysłów i umiejętności użyj do działania lub cierpienia dla Ciebie;
Także moich dóbr i mego bólu. Niechaj wszystko Tobie służy.
Uczyń z mojego serca świątynię, z mojego języka narzędzie, przykładne i wymowne.
Przez Jezusa i Maryję króluj we mnie z mocą, abym mógł wiecznie chwalić Boga jedynego.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

 

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 11 LIPCA 1993

Pragnę, byście przeżywali każdy nowy dzień w miłości i pokoju, abyście stali się nosicielami pokoju i miłości. Ludziom tak bardzo tych łask pokoju i miłości potrzeba. Utracili je, ponieważ się nie modlą. Niech w waszych sercach trwa nieustanna modlitwa; ona was uzdolni do stania się naczyniem dla Boga. Poprzez modlitwę Ojciec wasz ukształtuje z was naczynia według swej woli. W tym celu oddajcie się Mu całkowicie

ROZMYŚLANIE

Gdy według Bożego zamysłu u boku mężczyzny stanęła kobieta jako podobna mu pomoc, nie stało się to jedynie w celu zrodzenia potomstwa, lecz by współdziałać w wychowaniu dzieci i w roztaczaniu nad nimi opieki przez swą macierzyńskość, delikatność i dobroć oraz przez mądrą troskę.
Kiedy Bóg Ojciec powoływał nas przedwiecznie do życia, według zamysłu swej woli i czystego daru swej łaski udzielonej nam w Chrystusie bez wątpienia przeznaczył nas, abyśmy się stali członkami Jego Syna: stworzył nas już niejako w Synu i przygotował zadania, które winniśmy wypełnić na Jego chwałę. […]
Przeto gdy nadeszła pełnia czasów i powołał do życia swą świętą oblubienicę, zechciał zapewne Ją wtajemniczyć w swoje boskie plany względem każdej poszczególnej duszy.
(Jean-Jacques Ogier)

Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia wiary chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
(Pius IX, Ineffabilis Deus)

Aby być Matką Zbawiciela, „została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami.” Ona „odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna”. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił ją „wszelkim błogosławieństwem … na wyżynach niebieskich – niebieskich Chrystusie” (Ef 1, 3). Wybrał Ją „z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem”.
Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję „Całą Świętą” (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie”. Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 490-493)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, żyjąca w myśli Ojca, powiernico Jego zamysłów! Niech Twa macierzyńska opieka przypomina mi, że zostałem stworzony z mądrością i przez miłość, bym mógł z wdzięcznością powiedzieć Ojcu tak nieskończenie dobremu: „Chwalę Cię, Panie, za cud, jakim jestem”.
Maryjo, nawiedź chwilę mojego poczęcia, poświęcam Ci ją. Poświęcam Ci moich ziemskich
rodziców, poświęcam Ci ich związek. Poświęcam Ci wszystkie związki na ziemi, aby na obraz Boga człowiek dawał życie z mądrością i przez miłość

ANTYFONA

O nasz Jezu, nasz drogi Oblubieńcze, Nasz Boże, nasz Bracie,

Przybądź, przybądź narodzić się w nas
Przez Twoją świętą Matkę,
Byśmy mogli przez Ciebie dojść do Ojca Twojego.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

PSALM 127

 

Alleluja!
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, który nimi napełni swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swoimi nieprzyjaciółmi w sądzie..

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ II

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA
Dzień 9 : Oblubienica Bożych zamysłów
Poświęcenie istot niewinnych

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

WEZWANIE

 

Przybądź, Ojcze światłości, obdarz mnie Twoją mądrością,
Co wyczuwa smak prawdy i wezwanie do miłości służebnej,
Która przynagla, a jednak woli nie zmusza;
Udziel mi swej płodnej łaski, porywu ku Tobie
I tego głębokiego, świętego pokoju,
Twojej wszechmocnej pomocy.
Ty nie pogwałcisz mej wolnej woli wielokroć złej i Tobie przeciwnej;
Obawiam się mej własnej wolności,
gdyż zbyt często stawiała opór przynagleniom Twej łaski.
Oto poddaję się! Przyjdź i działaj we mnie z całą potęgą swej mocy.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 GRUDNIA 1992

Dziś pragnę was wszystkich okryć swoim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju i dlatego wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy miłość nowonarodzonego Jezusa

ROZMYŚLANIE

Każda małżonka, według praw i przywilejów wszystkich kobiet zamężnych, wchodzi w posiadłość swego męża jako swoją i dzieli wraz z nim całkowitą wspólnotę dóbr. Jednoczy się z mężem sercem i duszą, duchem, myśleniem i wolą, stanowiąc we wszystkim jedno z nim. Ma zatem udział w jego planach, zarządzeniach i działaniu. Podobnie Bóg Ojciec, Oblubieniec święty i wierny, zechciał powołać Najświętszą Dziewicę Maryję do jedności ze sobą; pozwolił Jej dysponować swoją Osobą, wszystkimi
możliwościami, skarbami, chwałą i wspólnie z Nią pragnął urzeczywistniać swoje zamysły.
(Jean-Jacques Olier)

Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia wiary chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
(Pius IX, Ineffabilis Deus)

W Księdze Apokalipsy obok „wielkiego znaku” Niewiasty (por. 12, 1) pojawia się „inny znak […] na niebie”: „wielki Smok barwy ognia” (12, 3), symbolizujący Szatana, uosobioną potęgę zła, a zarazem wszystkie moce zła, które działają w historii i przeciwstawiają się misji Kościoła. Maryja i tu także oświeca Wspólnotę Wierzących: wrogość potęgi zła objawia się bowiem jako uporczywy sprzeciw, który zanim dotknie uczniów Chrystusa, zwraca się przeciw Jego Matce. Aby uchronić życie Syna przed tymi, którzy się Go boją, gdyż widzą w Nim niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie, Maryja musi uciekać z Józefem i Dziecięciem do Egiptu (por. Mt 2, 13-15).
W ten sposób Maryja pomaga Kościołowi uświadomić sobie, że życie znajduje się zawsze w centrum wielkiego zmagania między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. „Nowo narodzone dziecię” (por. Ap 12, 4), które Smok chce pożreć, jest fi gurą Chrystusa zrodzonego przez Maryję, „gdy nadeszła pełnia czasu” (por Ga 4, 4), którego Kościół musi nieustannie nieść ludziom w różnych epokach dziejów.
Ale w pewien sposób jest także figurą każdego człowieka, każdego dziecka, zwłaszcza zaś każdej istoty słabej i zagrożonej, ponieważ – jak przypomina nam Sobór Watykański II – „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. Właśnie w „ciele” każdego człowieka Chrystus nieustannie objawia się i ustanawia komunię z nim, także odrzucenie życia człowieka, dokonywane w różnych formach, jest w istocie odrzuceniem Chrystusa. Taka jest właśnie ta fascynacja, a zarazem wymagająca prawda, która objawia nam Chrystus i którą Jego Kościół niestrudzenie głosi: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5). „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
(Jan Paweł II, Evangelium Vitae, n. 104)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko miłosierdzia, mała Oblubienico Ojca miłosierdzia, Ty jesteś Jego łonem i miłością matczyną dla Syna i niezliczonych Jego braci! Maryjo, której serce zostało przeszyte ludzką złością, kiedy Herod poznał Boży zamysł względem swego ludu; Tobie, Maryjo, poświęcam łono wszystkich matek na ziemi.
Maryjo, nowa Ewo, Maryjo, zawsze żyjąca i Matko Życia, poświęcam Ci wszystkie nienarodzone dzieci świata, szczególnie te, które przyjdą w najbardziej podłych warunkach; również i te, którym odebrano życie zanim zdołały się w nim rozwinąć. Poświęcam Ci wszystkie niewinne dusze, których ciała zmasakrowano we krwi ich matek

ANTYFONA

Maryjo, Ty stałaś się księgą, w której dziś została wpisana nasza reguła.
W Tobie dziś została zapisana mądrość Ojca Przedwiecznego.
Przedwiecznego Tobie dziś objawiła się siła i wolność człowieka.
(Św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej. T. 4, s. 119)

PSALM 147 A

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, którzy ufają Jego dobroci.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ II

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

Dzień 10: Królowa wszechświata
Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę
Z Maryją Nigdy nie przegrasz Życia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Boga masz,
Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał
I Temu co pociesz nas, niech hołd wieczystych płonie chwał. Amen
(Veni, Creator Spiritus)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1992

Dziś, jak nigdy, wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą.
Bez miłości nie możecie się modlić. Dlatego wzywam was, byście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą On was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że ja jestem z wami.
Dlatego przyjmijcie moje orędzia i życie według nich dla waszego dobra.
Kocham was i jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą
wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia.
Tylko tak odkryjecie Boga i wszystko to, od czego teraz jesteście daleko.
Dlatego módlcie się, drogie dzieci.

ROZMYŚLANIE

Bóg stworzył ziemię, przeznaczając ją na tymczasową siedzibę dla najświętszej Dziewicy Maryi i wszystkich członków Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Kościoła, mającego się na niej rozprzestrzeniać, zakładając królestwo Boże. Do porządku wszechświata należało, że Bóg Ojciec chciał mieć u swego boku również Tę, którą sobie wybrał dla utworzenia swojej rodziny. Założył więc też z Nią dom na ziemi, dom swego Syna i swych wszystkich przybranych dzieci, podobnie jak oblubieniec tworzy dom i przygotowuje pole wraz z umiłowaną oblubienicą i za jej przyzwoleniem.
Wyobraźmy teraz sobie ogromna godność oblubienicy Ojca wieków! Właściwie zupełnie nie znamy doskonałości i wielkości Maryi. Słusznie mówi się o Niej, że jest wszechogarniającym łonem, z którego rodzi się świat Kościoła, że nosi w sobie dzieło Boga, uczestnicząc w Jego potędze, mądrości, miłości i płodności, słowem – w Jego wszystkich boskich doskonałościach.
(Jean-Jacques Olier)

Na tym rozległym tle zadań, Najświętsza Maryja Panna, wybrana córka Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jak sama śpiewa w kantyku Magnifi cat, wielkie rzeczy uczynił dla Niej Wszechmocny, którego imię jest święte (por. Łk 1, 49). Ojciec powierzył Maryi jedyną w swoim rodzaju misję w dziejach zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. Dziewica odpowiedziała na Boże powołanie całkowitą uległością: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38). Jej macierzyńska misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp krzyża, staje się w tymroku serdecznym przynagleniem skierowanym do wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do domu Ojca, wsłuchani w Jej matczyny głos: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5)
(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 54)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Ty, która w łonie Ojca uczestniczyłaś w stwarzaniu zastępów niebiańskich i świata:
Ty, która widziałaś, jak wszystko, co On czynił, było dobre i piękne, poświęcam Ci cale stworzenie oczekujące ostatecznego odnowienia wszystkich rzeczy.
Maryjo, niepokalana Królowo wszechświata, panuj i króluj nad moim sercem i nad światem, nad wszelkimi mocami przestworzy, nad tronami, planowaniami i wszystkimi zastępami aniołów. Matko Tego, który nam pokazał oblicze Ojca – Króla królów, Króla ubogich, żebrzącego o naszą miłość! Tobie poświęcam wszystkich, którzy sprawują władzę w Kościele, wszystkich rządzących w imieniu Boga. Niech nikt nie szuka własnej chwały, ale podda się woli Jezusa i stanie się sługą wszystkich

ANTYFONA

Porządek rzeczy odwrócił się w łonie Matki.
Wszedł bogaty i wyszedł ubogi.
Wszedł wysoki i wyszedł niski.
Wszedł blask niebieski i wyszedł niezauważony.
Chwała Ci, Panie wszechrzeczy, dla Ciebie wszystko jest łatwe!
(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej. T. 9, s. 170-171)

PIEŚŃ

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło jako początek swej mocy, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.
Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody;
Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć;
Nim ziemie i pola uczynił – początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,
Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegu nie wyszły,
gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu,
Cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ II

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

Dzień 4 (11): Oblubienica objawiająca Przedwiecznego Ojca
Poświęcenie naszej intymności z Bogiem

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, niech Twoja łaska nam towarzyszy,
niech zamieszka w naszych sercach
po wyrzuceniu wszystkiego, co je obciąża.
Dobroczynny Duchu, światłości człowieka,
wyzwól naszą duszę od śmiertelnych ciemności.
Duchu Święty, któremu zawsze podobają się myśli sprawiedliwe,
zstąp w Twojej dobrocii obejmij swym namaszczeniem nasze uczucia i doznania.
Duchu, który oczyszczasz wszelkie skazy, oczyść wewnętrzny wzrok człowieka,
aby mógł widzieć Ojca Najwyższego, którego oglądać mogą tylko serca czyste.
Ty natchnąłeś proroków do głoszenia chwały Chrystusa przed Jego przyjściem.
Ty umocniłeś Apostołów, by głosili całemu światu zwycięstwo Chrystusa.
Kiedy Bóg przez swe Słowo stwarzał gmach nieba, ziemię i morza,
Tyś w swej mocy unosił się nad wodami, Tyś je zapłodnił, by udzielały życia.
Ty także swym boskim tchnieniem stworzyłeś duchowego człowieka.
To Ty, Panie, zjednoczyłeś świat podzielony językami i religiami.
O najlepszy ze wszystkich mistrzów, przyprowadź czcicieli bożków do Boga.
Wysłuchaj naszego błagania, Duchu Święty, albowiem bez Ciebie każda modlitwa
jest bezowocna, niegodna dotrzeć do uszu Boga. To Ty nauczałeś świętych wszechczasów wspomagając ich swym potężnym natchnieniem. Ty sam uczyniłeś chwalebnym dzień,
w którym napełniłeś Apostołów Chrystusa niezrównaną i nieprzeczuwalną dotąd łaską.
(Hubert z Romans)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 18 MARCA 1983

Drogie dzieci! Oto moje pragnienie: podajcie mi wasze ręce, abym mogła prowadzić was
jak matka, właściwą drogą do Ojca. Otwórzcie wasze serca i pozwólcie mi do nich wejść.
Módlcie się, bo dzięki temu będę mogła was prowadzić. Zaprowadzę was do pokoju
i szczęścia

ROZMYŚLANIE

Związek małżeński nie jest niczym innym jak świętym obrazem Ojca, który rodzi i nosi w sobie Słowo, a przez to we własnej Osobie dokonuje tego, co wyrażają na zewnątrz mąż i jego żona. Jedno przekazuje życie, drugie nosi owoc; w ten sposób wydają wspólnie na świat syna – cel ich związku.
Ponieważ Bóg Ojciec rodzi swe Słowo w płodnym dziewictwie, chce sam w swej świętej oblubienicy tę dziewiczą płodność wyrazić i uczynić zewnętrznie widoczną.
(Jean-Jacques Olier)

Przede wszystkim Maryja prowadzi nas do wiary. Do wiary w miłość Boga-Ojca, który nas ustawicznie ogarnia: to nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy nas umiłował. Do wiary w moc Chrystusa objawioną w Odkupieniu. On jest Bogiem-Zbawicielem, przewidzianym przez Izajasza. On jest przeobfitym źródłem życia. On jest Prawdą Bożą i prawdą naszych biednych istnień. On jest drogą Boga i drogą człowieka, tylko tego człowieka, który w pełni odpowiada swojemu powołaniu. Do wiary w Ducha Świętego, którego Maryja przyjęła bez zastrzeżeń, a który nam również został dany. Jesteśmy pewni tej miłości Boga-Trójcy: to właśnie my, otwierając się przez wiarę, będziemy razem z Maryją błogosławieni i z kolei otrzymamy radość i moc miłowania
(Jan Paweł II, Lourdes, 15 sierpnia 1983)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Oblubienico Ducha, w której Słowo stało się ciałem, w Tobie Ojciec dalej nieustannie rodzi Syna. To rodzenie z miłości jest Jego jedynym działaniem. Ze wzajemnej miłości Ojca i Syna w więzi z Duchem wypływa dzieło stworzenia.
Maryjo, Tobie oddaję i poświęcam wszystko, co we mnie dąży do zjednoczenia z Bogiem:
wszystko, co we mnie pragnie zaręczyn i zaślubin z moim Stwórcą i Bogiem. Jedynie w Tobie moje ciało odnajdzie doskonałą niewinność, uzdalniającą do takiej zażyłości. Jedynie w Tobie moja dusza i duch mój staną się tak dziewiczo czyste, że Bóg będzie mógł je przygarnąć.
Jedynie w Tobie moje oddanie będzie całkowite, a wtedy mogę bez obawy przyjąć
do siebie oblubienicę bez skazy poślubioną oblubieńcowi Ognia. Jedynie w Tobie,
krzewie gorejący, nie muszę się obawiać, że mnie spalą pocałunki Jego ust

ANTYFONA

Maryjo, wozie ognisty, nosiłaś w swoim łonie ogień przykryty popiołem Twego człowieczeństwa. Maryjo, naczynie pokory, w Tobie świeci jasno lampa prawdziwego poznania, dzięki któremu wzniosłaś się wysoko ku górze, ponad samą siebie. Spodobałaś się bardzo Ojcu Przedwiecznemu, przeto ukochał Cię szczególną miłością i pociągnął ku sobie. Światłem i ogniem miłości oraz olejem pokory przyciągnęłaś Go i oto nachyliło się nad Tobą i przyszło do Ciebie bóstwo. A od wielu, wielu wieków Bóg pragnął do nas przyjść, gdyż płonął w Nim ogromny ogień miłości!
(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej. T. 9, s. 170-171)

PIEŚŃ Syr 24, 9-22

Przed wiekami na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hermonu.
Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu,
Jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan.
Wszystko przepoiłam wonnością, jak cynamon i aspalat pachnący,
i miłą woń wydałam jak mirra wyborna,
Jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku.
Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje – gałęzie chwały i wdzięku.
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie – nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

Dzień 12: Niepokalane Poczęcie – to ono ukształtowało
Serce Maryi
Poświęcenie naszych zdolności kochania

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE

Wysławiam Cię, Panie, że stałeś się jednym duchem ze mną, niczego nie mieszając, nie odmieniając ani nie przekształcając. Dzięki Ci składam, że Ty, Bóg ponad wszystkim, wszystkim we wszystkim stałeś się we mnie. Jesteś bowiem niewyrażalnym i doskonałym, darmo danym pokarmem, wspaniałą szatą godową, oczyszczeniem kąpiącym mnie w owych niewyczerpanych i świętych łzach, jakie Twa obecność przynosi tym, których nawiedzasz. Wysławiam Cię, Duchu Święty, że stałeś się dla mnie niegasnącym światłem, niezachodzącym słońcem, albowiem nie masz gdzie się skryć, Ty, co chwałą napełniasz wszechświat. Nie, nigdy przed nikim się nie ukryłeś! To właśnie my zawsze skrywamy się przed Tobą, odmawiając spotkania z Tobą. Dlaczego miałbyś się ukrywać, Ty, który nie odwracasz się od żadnego ze stworzeń i żadnego z nich nie odrzucasz? Przybądź więc, o Mistrzu, wznieś dzisiaj we mnie swój namiot i zechciej zawsze przebywać i nieprzerwanie mieszkać aż po kres dni we mnie, Twoim słudze.
(św. Symeon Nowy Teolog)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

WEWNĘTRZNE SŁOWA PODYKTOWANE JELENIE 28 LISTOPADA 1983

O Niepokalane Serce Maryi przepełnione dobrocią, okaż nam swoją miłość do nas.
Niechaj płomień Twego Serca, Maryjo, ogarnie wszystkie ludy.
Kochamy Cię niezmiernie. Wyciśnij w naszych sercach znamię prawdziwej miłości.
Niech nasze serca tęsknią za Tobą.
O Maryjo, łagodna i pokornego serca, pomnij na nas grzesznych.
Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzesznikami.
Twym matczynym, przenajświętszym Sercem uzdrawiaj nas z wszelkiej duchowej niemocy. Uczyń nas zdolnymi dostrzegać dobroć Twego macierzyńskiego Serca,
Abyśmy się mogli nawrócić do jego serdecznego płomienia. Amen.

ROZMYŚLANIE

Bóg, chcąc stworzyć Matkę swego Syna w stanie najdoskonalszej świętości, do jakiej tylko może być podniesione zwykle stworzenie, wypełnił Ją w samej chwili poczęcia. Od momentu poczęcia jest więc Maryja dla Trzech Osób Trójcy Świętej pierwszym obiektem ich pełnej radości, jaki się w ogóle pojawił na świecie, i jedynym przedmiotem ich miłosnego upodobania na ziemi od czasów Adama. […]
W momencie poczęcia Maryi Bóg zachował Ją od zła. Uświęcił Jej ciało, aby wszystkie Jej zmysły, poruszenia i uczucia kierowały się wyłącznie ku Niemu samemu i we wszystkich rzeczach dostrzegały tylko Jego.
Mocą tego uświęcenia Jej nienawiść zwracała się przeciw wszelkiemu grzechowi, a pragnienie – ku chwale Bożej. Lękała się wszystkiego, co mogłoby się Bogu nie podobać i przeciwstawiać Jego zamiarom. Radowała się posiadaniem Boga i Jego czcią. Ufała, że kiedyś będzie ogarnięta Jego chwałą.
(Jean-Jacques Olier)

W języku Biblii „łaska” oznacza szczególny dar, który według Nowego Testamentu ma swe źródło w trynitarnym życiu Boga samego – Boga, który jest miłością (por. J 4,8). Owocem tej miłości jest wybranie – to, o którym mówi List do Efezjan. Wybranie to jest zatem ze strony Boga odwieczną wolą zbawienia człowieka przez uczestnictwo w Bożym życiu (por. 2 P 1, 4) w Chrystusie: jest zbawieniem poprzez uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym. Następstwem tego przedwiecznego daru, tej łaski wybrania człowieka przez Boga, jest jakby zaczyn świętości, jakby źródło tryskające w duszy człowieka jako dar Boga samego, które poprzez łaskę ożywia i uświęca wybranych…..
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 8)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, moja matka poczęła mnie grzesznym!
Czy człowiek może powrócić do łona swej matki, by narodzić się na nowo?
W Twoim więc łonie, Maryjo, poświęcam się cały od chwili mego poczęcia aż do dzisiaj, aby nowy człowiek poczęty przez chrzest, mógł wzrastać w cieple Twej niepokalanej miłości.Ponieważ w Tobie, Maryjo, wszystkie prawa natury są odnowione, dlatego w Tobie chcę trwać, aby mym ciałem rządziło nowe prawo, a czysta miłość skłaniała mnie do dobra, które chcę czynić i do odrzucenia zła, którego nie chcę. Tak jak grzech jest brzydotą,
Ty, przeciwnie, cała jesteś piękna, Maryjo, i nasz Król rozmiłował się w Tobie. Poświęcam się Tobie bez reszty, Matko pięknej miłości, zwierciadło anielskiej czystości, aby moja odnowiona dusza podobała się Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

ANTYFONA

Radości jedyna! Przyczyno naszej radości.
Kwiecie Galilejski o zapachu pełnym słodyczy, o Niepokalana,
pociągaj nas wszystkich za sobą.
(Marta Robin)

PIEŚŃ: Mdr 7, 22 – 8, 1

Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny,
Rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
Niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski,
Wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne,
czyste i najsubtelniejsze.
Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały
Wszechmocnego, dlatego nic skażonego dla niej nie przylgnie.
Jest odblaskiem wieczystej światłości,
zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.
Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia,
A przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością.
Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór.
Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo,
po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże
Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią..

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ II

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

Dzień 13: Dzieciństwo Maryi
Oddanie się duchowi dziecięctwa

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Śpieszcie się otrzymać Ducha, który przychodzi od Boga,

Ducha Bożego, abyście mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego na wieki.
Lecz jeżeli już tutaj nie będziecie żyć jak niebianie,
jakże możecie rościć sobie prawo do zamieszkania z Chrystusem w niebie?
Biegnijcie więc z zapałem, biegnijcie wszyscy,
abyśmy stali się godnymi zamieszkać w Królestwie Niebieskim
i królować z Chrystusem, Panem wszechrzeczy, któremu należy się wszelka chwała,
wraz z Ojcem i Duchem na wieki wieków. Amen

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE 5 SIERPNIA 1984

Matka Boska powiedziała do Vicki, Mariji i Jeleny, że prawdziwym dniem Jej urodzin
był 5 sierpnia. Przez trzy dni przed uroczystościami 2000 rocznicy urodzin Maryi
trwała nieprzerwana modlitwa i post, siedemdziesięciu
kapłanów spowiadało bez przerwy, bardzo wielu ludzi zostało nawróconych.
„Nigdy w moim życiu nie płakałam z bólu tak, jak dziś wieczorem płaczę z radości.
Dziękuję!”. „Jestem bardzo szczęśliwa. Trwajcie dalej w modlitwie i w pośćcie.”

ROZMYŚLANIE

Maryja oddaje się nam bez reszty, abyśmy również się Jej oddali. Ponieważ nie umielibyśmy przyjąć Maryi w Jej chwale wywyższenia, choć i nam podobną Bóg przyobiecał, otrzymujemy Ją przeto w formie najpokorniejszej i najbardziej niepozornej z możliwych: w kołysce. Podobnie niezdolni do podziwiania Jej w całym uroku kobiecości („Pani Najświętsza jest tak piękna, że chciałoby się umrzeć, by ujrzeć Ją ponownie”), możemy się wszakże zachwycać wdziękiem Jej dziecięctwa.
J.J. Olier zachęca do kultu Maryi jako dziecka: „Będzie zapewne Bogu bardzo miło, gdy odwiedzimy w duchu św. Annę i św. Joachima i zaproszeni, by wejść do domu, staniemy u kołyski ich świętego dziecka, którego są strażnikami i widzialnymi aniołami. Pozdrowiwszy ich i uczciwszy modlitwą, uklęknijmy tam przy kołysce w pełnym skupieniu i miłości, zjednoczeni ze świętymi Aniołami, wywyższajmy i wysławiajmy wraz z nimi niezgłębioną wielkość Maryi; starajmy się w wierze przeniknąć wnętrze wszystkich tych duchów niebiańskich, abyśmy stali się uczestnikami ich różnorodnych sposobów czci i czułości względem Maryi – arcydzieła Bożej miłości i mądrości.”
Posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad Złym, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe, by pokazać wierność swojej oblubienicy: Annę, matkę Samuela, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. Maryja „zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go.
Wraz z Nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia.”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 489)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, poświęcam się Twemu dziecięctwu. W nim przyjmuję pełne zachwytu spojrzenie
Ojca niebieskiego i całą Jego miłość, tę Jego czystą miłość i wiarę w małą dziewczynkę, na której skupia się nadzieja całego świata. W Tobie poświęcam się nieskazitelnej miłości naszego Ojca. W Tobie, Maryjo, poświęcam się nadziei, że będę się mógł dzielić z innymi zachwytem przyszłego szczęścia w rodzinie Boga.
O Maryjo, poświęcam się Twojemu dziecięctwu; w nim znajduję odwagę, by wziąć Cię w ramiona i przytulić do serca, a w ten sposób jak najczulej złączyć z Królową nieba

ANTYFONA

Witaj, przez którą jaśnieje radość,
Witaj, dla której klątwa odpuszczona,
Witaj, która Adama podnosisz z upadku,
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę.
(Akatyst)

PSALM 8

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, ze na przekór Twoim przeciwnikom usta dzieci
i niemowląt oddają Ci chwałę, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym jest syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie
i ryby morskie, wszystko co szlaki mórz przemierza
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ II

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

Dzień 14: Poświęcenie Maryi w świątyni
Uświęcenie naszych przyrzeczeń i obietnic danych Bogu 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Przybądź, Duchu Święty, Ty który mnie wybrałeś
i wyłączyłeś z tego świata, stawiając przed obliczem Twojej chwały.
Zechciej mnie teraz zachować nieporuszonym
i prostym w miejscu Twego przebywania we mnie,
Abym ja, umarły mógł żyć w Tobie, nieustannie w Ciebie się wpatrując;
abym posiadając Ciebie,
Ja, ubogi był zawsze bogaty; abym Ciebie spożywając i pijąc,
i w każdej chwili w Tobie trwając,
Doszedł do nieprzerwanego pasma rozkoszy dóbr niewysłowionych.
Ty bowiem jesteś dobrem wszelkim, wielką chwałą i wielką rozkoszą.
I Tobie przysługuje święta chwała, Trójco współistotna i ożywiająca.
Boże, którego wszyscy wierni czczą, wyznają, adorują
i służą w Ojcu i Synu, i Duchu Świętym, teraz i na wieki wieków.
(św. Symeon Nowy Teolog)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 16 MAJA 1987

Pamiętajcie, dzieci, że możecie zawsze być ze mną i rozpoznawać wolę Ojca jedynie przez
modlitwę. Dlatego też znowu dzisiaj was proszę, nie pozostawiajcie moich wezwań bez odpowiedzi. Trwajcie mimo wszystko w modlitwach, a zrozumiecie wolę Ojca i Jego miłość. Drogie dzieci, gdy Bóg powołuje człowieka, dzieje się coś wielkiego. Pomyślcie, jak żałośnie byłoby zaprzepaścić szansę daną wam od Boga i jej nie wykorzystać. Nie czekajcie więc na jutro czy pojutrze.
Powiedzcie Jezusowi teraz: Tak! Raz na zawsze: tak!

ROZMYŚLANIE

W tak młodym wieku, z dala od domu rodzinnego, to święte dziecko – Maryja, wstępując w progi świątyni, całkowicie oddaje się Bogu, a któż pojmie, z jakim oderwaniem i zaparciem się siebie, z jakim żarem i gorliwością! Z miłością większą, czystszą, bardziej znamienną i wspanialszą niż dokonała tego w uświęconym czasie, jeszcze w łonie Anny, odnawia teraz swoje ślubowanie stania się służebnicą i hostią. Miłość ta w każdym momencie wzrastała w niej bez przerwy czy osłabienia, a przez to stawała się jakby bez granic. Trawiona tą miłością Maryja nie pragnie już niczego poza Bogiem: nie chce życia, poruszeń, wolności ducha i ciała, słowem niczego, zupełnie niczego. Oddawała się Jemu tak żywo, żarliwie i usilnie, że w każdej chwili, stale, Jej dusza była ustawicznie gotowa do wydania się Bogu i chciała być coraz bardziej w Nim, gdyż myślała, że tego nigdy dosyć; pragnęła więc tam przebywać coraz więcej, jak tylko to możliwe. Ofiarując się Bogu całkowicie w swym aktualnym i przyszłym bycie jako poświęcona Mu żyjąca hostia, odnawia Ona poświęcenie całego Kościoła, którego dokonała już przy swym poczęciu, szczególnie zaś ofiarowanie tych dusz, które podobnie jak Ona, miały się oddać
na służbę Bogu w tak wielu świętych zgromadzeniach.
(Jean-Jacques Olier)

Maryja godzi się na wybór Boży, aby z mocy Ducha Świętego stać się Matką Syna Bożego. Można powiedzieć, że ta zgoda na macierzyństwo jest nade wszystko owocem całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie. Maryja przyjęła wybór na Matkę Syna Bożego, kierując się oblubieńczą miłością, która całkowicie poświęca, czyli „konsekruje” osobę ludzką Bogu. Mocą tej miłości Maryja pragnęła zawsze i we wszystkim być oddaną Bogu, żyjąc w dziewictwie. Słowa: „Oto Ja służebnica Pańska” dają wyraz temu, iż macierzyństwo swoje przyjęła i pojęła od początku jako całkowite oddanie siebie, swojej osoby zbawczym zamierzeniom Najwyższego. Całe zaś swoje macierzyńskie uczestnictwo w życiu JezusaChrystusa, swego Syna, wypełniała aż do końca w sposób właściwy powołaniu dodziewictwa.
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 39)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, Ty, która miałaś nosić w sobie Świątynię, Ty teraz przychodzisz do świątyni,
by w niej konsekrować swe dziewictwo i zachować siebie na tę chwilę, gdy jako córa Dawida udzielisz Bogu miejsca odpoczynku, przybytku większego niż świat cały.
Racz mi udzielić łaski zrozumienia, jak nieskończenie płodną jest miłość bezgranicznie siebie oddająca. Pozwól mi wejść do świątyni ciała Twego Syna, jaką stanowi Kościół,
by dokonać tam poświęcenia siebie i uczynić moje życie ciągle nowym i za każdym razem
z większą miłością ponawianym aktem ofiarowania.
Maryjo, zwierciadło anielskiej czystości, poświęcam siebie w niewinności Twojej.
O Ty, obdarowana obficie według natury i łaski, która ofiarowałaś się Bogu bezwarunkowo, nie zatrzymując dla siebie niczego, nawet jednego spojrzenia, poświęcam siebie w Twoim ubóstwie. Ty, która podporządkowałaś się prawu ojców, by całkowicie wypełnić wolę Ojca, poświęcam siebie w Twoim posłuszeństwie

ANTYFONA

Nadsłuchuj, Maryjo Dziewico, głosu Twojego Pana, biegnij naprzeciw Umiłowanemu,
Córko Jerozolimska: w swym tajemniczym zamyśle wybrał On Ciebie,
Abyś na wieki mieszkała w Jego domu.
(liturgia, Andre Gouzes)

PSALM 48

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego,
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, jak ból rodzącą kobietę.
Jak wiatr ze wschodu, który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli w mieście Pana Zastępów.
W mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twej świątyni,
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niechaj się weseli góra Syjon, niech się radują miasta Judy z powodu Twych wyroków.
Obejdźcie Syjon dokoła, policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, zobaczcie jego warownie,
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki i On nas będzie prowadził.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ III

TYDZIEŃ W W SERCU JEZUSA

Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, winien być ostatecznym celem wszystkich naszych nabożeństw, inaczej bowiem byłoby ono błędne
i złudne. Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą (Ap 1, 8), Początkiem i Końcem (Ap 21, 6) wszechrzeczy. Apostoł powiada, iż pracujemy po to, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Chrystusie, gdyż tylko w Nim mieszka pełnia Bóstwa oraz wszelka pełnia łask, cnót i doskonałości, tylko w Nim zostaliśmy pobłogosławieni błogosławieństwem Ducha, On jest jedynym Mistrzem, który ma nas nauczać, jedynym Panem, od którego winniśmy być zależni, jedyną Głową, z którą winniśmy być złączeni, jedynym wzorem, do którego upodobnić się mamy, jedynym lekarzem zdolnym nas uleczyć, jedyną drogą, mającą nas prowadzić, jedyną prawdą, w którą winniśmy wierzyć, jedynym życiem, które ma nas ożywiać, i naszym jedynym wszystkim we wszystkim, które ma nam wystarczyć.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 61, s. 39-40)


Dzień 15: Zjednoczenie z człowieczeństwem Chrystusa
Uświęcenie naszych czynności

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE

Boże mój, wieczny Paraklecie, wielbię Ciebie. Ty jesteś światłem i życiem mojej duszy.
Mogłeś przecież poprzestać na zewnętrznym udzielaniu mi dobrych myśli, natchnień łaski
i pomocy; mogłeś poprzestać na prowadzeniu mnie w życiu i oczyszczaniu przez wewnętrzną cnotę. Ty wszakże, wszakże swojej nieskończonej litości, od początku wstąpiłeś w mą duszę, wziąłeś ją w posiadanie i uczyniłeś swą świątynią.
W niewysłowiony sposób, poprzez swą łaskę, Ty we mnie zamieszkujesz, a ja – dzięki Twej wiecznej Istocie – nie zatracając własnej istoty, jestem jakby w pewnym stopniu już tutaj, na ziemi, wchłonięty w Boga.
I ponieważ wziąłeś w posiadanie właśnie moje ciało, to nędzne ziemskie tabernakulum cielesne, dlatego nawet moje ciało jest również Twoją Świątynią.
O zadziwiająca, budząca bojaźń, prawdo! O mój Boże! Ja wierzę w to, ja to wiem.
(Kardynał Newman)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z Z 25 MAJA 1991

Wzywam was wszystkich, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju, byście je poważnie i z miłością realizowali w życiu. Jest wielu, którzy myślą, że czynią dużo mówiąc o orędziach, ale nimi nie żyją. Wzywam was, drogie dzieci, do zmiany tego wszystkiego, co jest w was negatywne, aby przemieniło się w pozytywne i w życie. Drogie dzieci, jestem z wami i pragnę każdemu z was pomóc żyć, aby żyjąc umiał świadczyć o dobrej nowinie. Jestem tutaj, drogie dzieci, aby wam pomagać i prowadzić do nieba.
W niebie jest radość, poprzez którą możecie już od dzisiaj żyć niebem tutaj

ROZMYŚLANIE

Ta Najmiłościwsza Matka okazała swemu Synowi pełną czułości miłość macierzyńską. Okrywała Go pieszczotami i pocałunkami, brała w ramiona. A Dzieciątko Jezus odwzajemniało się Jej zgodnie ze swą naturą; jako niemowlę ssało Jej pierś, pozwalało się kołysać w Jej rękach i pieścić. Jezus był we wszystkim podobny do małego i niewinnego dziecka, chociaż był mądrością Ojca. Ach, kiedy zaczniemy czerpać dobro ze stworzeń wyłącznie w Duchu i w Bogu, tak jak Oni.
(s. Marie de Sainte Therese)

Słusznie przeto w owym wyrażeniu „Błogosławiona, któraś uwierzyła”, możemy upatrywać jakby klucz, który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi: Tej, którą anioł przy zwiastowaniu pozdrowił jako „łaski pełną”. Jeśli jako „łaski pełna” była Ona odwiecznie obecna w tajemnicy Chrystusa, to przez wiarę stawała się w niej obecna w wymiarach całego swego ziemskiego itinerarium: „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Równocześnie zaś tę tajemnicę Chrystusa w sposób dyskretny – ale bezpośredni i skuteczny – uobecniała ludziom. I nadal nie przestaje jej uobecniać. Przez tajemnicę Chrystusa także Ona jest obecna wśród ludzi. Poprzez Syna rozjaśnia się także tajemnica Maryi.
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 19)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, Twój Syn wziął Ciało z Twego Ciała. Odtąd skończyły się ofiary ze zwierząt,
aby człowiek, który przez chrzest stał się bez zmazy i skazy, ofiarował sam siebie jako wonny dar i ofiarę. Maryjo, która w swoich rękach trzymałaś pierwszą Hostię świata, tworzyłaś z Nią jedno ciało, poświęcam Ci moje własne człowieczeństwo i całą ludzkość świata, aby stała się ludem świętym i królewskim kapłaństwem.
Pozwól mi w tym oddaniu uświęcić, poprzez moje myśli i uczynki, świątynię mojego ciała. Niechaj obejmie je Trójca Święta i w nim zamieszka, jak mieszkała w Tobie,
nigdy nie zasmucona grzechem, złymi myślami, opieszałością
i uczynkami niegodnymi dziecka Bożego

ANTYFONA

Gdy Maryja Cię nosiła, Twa góra stała się lekka, gdy Cię spożywała,
głód wziąłeś na siebie, gdy Cię piła, Ty chciałeś być spragnionym,
gdy Cię obejmowała, delikatny węgiel bóstwa zachował Ją cało.
(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej, t. 9, s. 170)

PSALM 1

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: są jak plewa którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ III

TYDZIEŃ W W SERCU JEZUSA

Dzień 16 : ROZMOWA Z MARYJĄ
Poświęcenie naszych myśli i słów.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, Boski Orędowniku, Ojcze ubogich, Pocieszycielu strapionych, dusz Uświęcicielu, w najgłębszej pokorze klęczę przed Tobą w kornej adoracji.

Z serafinami otaczającymi tron Twój powtarzam po tysiąckroć: Święty, Święty, Święty!
Ty wypełniłeś duszę Maryi bezmiarem łask, Ty świętą gorliwością rozpaliłeś serca Apostołów. Zechciej również serce moje rozpłomienić Twą miłością.
Jesteś Duchem Bożym: umocnij mnie w walce ze złymi duchami.
Jesteś ogniem: zapal mnie ogniem Twej miłości.
Jesteś światłem: oświeć mnie i uzdolnij do poznania rzeczy wiecznych.
Jesteś gołębicą: udziel mi czystości obyczajów.
Jesteś słodkim tchnieniem: ucisz burze, jakie powodują we mnie namiętności.
Jesteś językiem: spraw niechaj nie ustanę w uwielbianiu Ciebie.
Jesteś obłokiem: okryj mnie cieniem Twej opieki.
Jesteś wreszcie źródłem wszelkich darów nieba: błagam Cię: ożyw mnie łaską,
uświęć Twą miłością, prowadź swą mądrością, uczyń mnie w swej dobroci dzieckiem
Twoim i ratuj w swym nieskończonym miłosierdziu,
abym nigdy nie przestał wielbić Cię, wysławiać i miłować,
najpierw na ziemi podczas mego życia, a potem w niebie przez całą wieczność.
(św. Alfons Liguori)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1989

Dziś wzywam was do modlitwy sercem. Przez ten okres łask pragnę, by każde z was złączyło się z Jezusem, a bez nieustannej modlitwy nie możecie odczuć piękna i wielkości łask, które Bóg chce wam dać. Dlatego, dzieci, przez cały czas napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym sercem, które mnie się oddaje

ROZMYŚLANIE

Czy istnieje dla syna związek bardziej intymny i bliższy niż więź z jego matką, a dla Syna Bożego – nad więź z Matką Bożą? Ona poczęła Go przecież w ciele, nosiła w łonie, ogarniała i obejmowała w sobie jako szlachetną cząstkę siebie, część najszlachetniejszą. Kto bowiem zostaje matką, posiada z natury przywilej noszenia w jednym ciele podwójnego ducha, podwójnego serca i podwójnego życia. Wybrana na Matkę Boga dziewica, obdarzona została tym darem przez naturę i łaskę; mogła nosić w sobie Jezusa jako część siebie samej i być z Nim tak ściśle złączona duchem, sercem i życiem, że jest On duchem z Jej ducha, sercem z Jej serca i życiem z Jej życia.
Dałaś, Maryjo, życie Jezusowi jako Twemu Synowi. Ale to przecież Ty otrzymujesz od Niego życie, ponieważ On jest Twoim bogiem. Tak więc jednocześnie życia udzielasz i życie przyjmujesz. Jak Boskie Słowo jest zarazem dawcą i odbiorcą istnienia, życia i wiecznej chwały otrzymywanych od Ojca i udzielanych Duchowi Świętemu, Ty podobnie! O święta Dziewico, Ty za Jego przykładem życie otrzymujesz i życia udzielasz, masz bowiem zaszczyt być Matką Słowa Wcielonego. Obdarzasz Jezusa życiem i od Niego życie przyjmujesz. Dajesz życie Jezusowi ożywiając Twym sercem i Twym duchem
serce i ducha Jezusa. Jednocześnie z ciała Jezusa, żyjącego i mieszkającego w Tobie, czerpiesz życie we własnym sercu, ciele i duchu.
(P. Berulle)

Kościół, pouczony przez Ducha Świętego i obdarzony nabytą w ciągu wieków znajomością spraw, uznaje jednak, iż także cześć dla Najświętszej Dziewicy – oczywiście podporządkowana czci dla Boskiego Odkupiciela i z nią związana – wykazuje wielką moc i skuteczność w duszpasterstwie oraz ma bardzo duże znaczenie dla odnowy życia chrześcijańskiego. Łatwo dostrzec przyczynę tej skuteczności.
I rzeczywiście, wielorakie posłannictwo Maryi względem ludu Bożego jest prawdziwie nadprzyrodzoną rzeczywistością działającą i owocującą w organizmie Kościoła. Miło jest rozważyć poszczególne składniki tego posłannictwa, z których wszystkie stosownie do swej skuteczności zmierzają do odtworzenia w synach duchowych rysów Syna pierworodnego. Macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy, przykład Jej świętości i łaska Boża, która jest w Niej, są dla rodzaju ludzkiego podstawa nadziei na dobra niebieskie.
(Paweł VI, Marialis cultus, n. 57)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko Słowa, poświęcam Ci myśli i uczucia mego serca, siedlisko rodzące myśli złe, kalające człowieka, ale tez miejsce, z którego pochodzą dobre, pocieszające i umacniające drugich, słowa. Spraw, Maryjo, proszę, aby ze skarbca mego serca wychodziły tylko rzeczy dobre, jak z Twego Serca wyszedł Jezus, skarb najwyższy, ubogacający świat cały.
O Matko Słowa, zachowaj mnie od czczego gadulstwa; niech moje słowo będzie modlitwą, aby przez nie w sercach mogło zrodzić się Słowo. Poświęcam Ci, Maryjo, język. Ty, która jesteś milczącymi ustami Apostołów, miej pieczę nad bramą moich warg. Postaw przy nich straż anielską i spraw, aby Słowo zrodziło się przede wszystkim we mnie, aby moje serce przepełniały słowa piękne

ANTYFONA

Oto w łonie Maryi Serce Jezusa jest samym ogniem
I pełne Ducha Świętego, woła, Miłości, Miłości, Miłości Boga.
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

PIEŚŃ: J 1, 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
Tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaka Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach:
„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział,
Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ III

TYDZIEŃ W W SERCU JEZUSA

Dzień 17: Odnalezienie Jezusa w świątyni
Poświęcenie poprzez Maryję poczucia nieobecności Boga i wszelkich oschłości

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, przez ogień, który w nas zapaliłeś, modlimy się, medytujemy, pokutujemy.

Jeśli opuściłbyś nasze dusze, nie mógłby dłużej żyć, podobnie jak nasze ciała,
gdyby zgasło słońce. Mój Przenajświętszy Panie, Ty, który mnie uświęcasz,
wszelkie dobro we mnie należy do Ciebie. [..]
Jeżeli różnię się od Twoich Świętych, to dlatego, że nie dość żarliwie błagam o Twą łaskę,
o łaskę wystarczająco dużą, a tej której już mi udzieliłeś, dostatecznie nie wykorzystuje.
Pomnóż we mnie łaskę miłości, pomimo że nie jestem wcale jej godzien. Ona bowiem cenniejsza jest od wszystkiego na świecie i pragnę ją przyjąć w miejsce tego, co świat
może mi ofiarować. Och! Racz mi jej udzielić, jest przecież moim życiem.
(Kardynał Newman)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MARCA 1992

Dziś jak nigdy wzywam was do życia moimi orędziami i do stosowania ich w praktyce. Przyszłam do was, aby wam pomóc i dlatego wzywam was do zmiany życia, gdyż idziecie nieszczęsną drogą, drogą zagłady. Kiedy mówiłam wam: nawróćcie się, módlcie się, pośćcie, pojednajcie się, przyjęliście te orędzia powierzchownie. Zaczęliście żyć według nich, ale potem odstąpiliście, gdyż było to dla was za trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym wytrwać, a nie myśleć, ze Bóg mnie nie widzi, nie słucha, nie pomaga mi. Tak i wy z powodu nędznych interesów odeszliście od Boga i ode mnie. Pragnęłam stworzyć w was oazę pokoju, miłości i dobroci. Bóg pragnął, abyście przez swoją miłość i przy Jego pomocy czynili cuda i byli przykładem. Przeto to wam powiem: szatan igra z wami i waszymi duszami, a ja nie mogę wam pomóc, gdyż jesteście daleko od mojego serca. Dlatego módlcie się, żyjcie według moich orędzi, a wtedy ujrzycie cuda miłości Bożej w waszym życiu codziennym.

ROZMYŚLANIE

Dziewicę Maryję, przytłacza gorzki ból, gdy mówi do Jezusa: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48)

Wydarzenie to, rozumiane mistycznie, było w rzeczywistości bolesne i gorzkie, ale jednocześnie cenne dla duchowego rozwoju. Przez rozdzielenie Z Umiłowanym, przez Jego stratę, dokonuje się tutaj wzrost duszy Maryi. Gorzki smak utraty nie pozwala dotkniętej nim duszy zaznać już pokoju. Dusza strzeże się bowiem z miłosną zazdrością, by nie uczynić niczego, co by z jej winy mogło ją oddzielić od Niego. Biega więc wszędzie szukając Umiłowanego i wszystkich prosi o pomoc w znalezieniu tego, którego miłuje. Matka Boża uczy, że ten jej ból był zbawienny. […] Jej, Najświętszej, już w chwili poczęcia pełnej łaski Ducha Świętego, nie oszczędzono takiego doświadczenia po to właśnie, aby była nam przykładem, że takie działanie Jezusa podyktowane jest dobrem człowieka. Bóg chciał nam w sposób mistyczny ukazać, jak wielki duchowy postęp rodzi się z bolesnego poczucia utraty Umiłowanego i z szukania Go w niepokoju. Wraca On istotnie do duszy z jeszcze większą słodyczą miłości, jeśli tylko ona sama nie stała się tego niegodną przez zaniedbanie i opieszałość. (św. Bernardyn ze Sieny)

Właśnie to dziecięce pytanie: „Dlaczego!” Serce Maryi przeszył już starzec Symeon, kapłan. Ale własne Dziecko? Pamiętajmy, że to Dziecko było kapłanem bardziej niż Symeon; w pewnym sensie jedynym kapłanem, w każdym razie tym jedynym, który był zawsze i którym był z konieczności swego istnienia. […] „Czemuście mnie szukali?” – pyta Jezus swą Matkę w Ojcu na ołtarzu Krzyża. Ten krzyk Kalwarii jest tak straszny, że Ewangeliści wahali się go przetłumaczyć i przekazali go w całej ostrości semickich sylab: lema sabachthani. Oba „dlaczego” odpowiadają sobie. Zarówno jedno, jak drugie, zawiera coś przepastnego, niepojętego… To Jezus widzący Ojca, cieszący się uszczęśliwiającym widzeniem, większym niż wszyscy święci i aniołowie razem wzięci, jest Mężem boleści i to jakich boleści!. Jednak pytam sam siebie, czy Jego dziecięce „dlaczego” nie jest tak samo przerażające, przede wszystkim dla nas? (o. Dehau)

Zwiastowanie przyniesione Maryi przez anioła rozpoczyna się i kończy słowami budzącymi otuchę: „Nie bój się, Maryjo” i „dla Boga […] nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 30. 37). Istotnie, dziewicza Matka w całym swoim życiu zachowuje pewność, że Bóg jest blisko Niej i wspomaga Ją swą troskliwą dobrocią. To samo można powiedzieć o Kościele, który znajduje „schronienie” (por. Ap 12, 6) na pustyni – w miejscu, gdzie Bóg poddaje swój lud próbie, ale także objawia mu swoją miłość. (por. Oz 2, 16). Maryja jest żywym słowem pocieszenia dla Kościoła zmagającego się ze śmiercią. Ukazując nam Syna, zapewnia nas, że w Nim moce śmierci już zostały pokonane: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.
(Jan Paweł II, Evangelium Vitae, n. 105)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Dziewico Maryjo, poświęcam Ci wszystkie chwile, w których wyraźnie
i dostrzegalnie gubię Boga, a ofiara Twego Syna jest mi obca. Oddaję się Tobie w Twojej wierze i w Twojej ufności, abym nie błądził i nie ustał w drodze. Poświęcam Ci moje dni oschłości, moje noce duchowe, chwile, w których
nie potrafię dostrzec ciała Twego Syna w sakramentach i w moich braciach,
a szczególnie w najuboższych.

O Maryjo, Najświętsza Pani Trwogi, poświęcam Ci moje niepokoje
i zwątpienia, chwile paniki, zamierania serca; poświęcam Ci godzinę mojej śmierci. Moje życie i moja śmierć należą do Ciebie; obyś poprzez nie mogla oddać cześć Twojemu Synowi i chwałę Bogu.
Poświęcam Ci życie i śmierć moich rodziców i moich bliskich.

ANTYFONA

Jeżeli Stwórca świata dał cierpienia tyle Swej Matce, że konała z bólu i goryczy, to łaską dla nas cierpieć przez wygnania chwile, a cierpienie z miłości jest szczytem słodyczy!
Wszystko, co dał mi Jezus, niech weźmie z powrotem, Powiedz mu Przenajświętsza, niech mnie nie oszczędza. Gdy się skryje, zaczekam, ty wiesz dobrze o tym, do dnia, w którym się zetli życia mego przędza.
(św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 16)

PSALM 22

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz, wołam i nocą,
lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela.
W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.
Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje”.
To Ty mnie wydobyłeś z łona matki,
Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany,
od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko
i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
Otoczyło mnie stado byków, osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie paszcze, jak drapieżny lew, który ryczy.
Siły uszły ze mnie jak woda, rozluźniły się wszystkie kości moje.
Serce w wosk się zamienia i topnieje w moim wnętrzu.
Gardło me wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia
i położyłeś mnie w prochu śmierci.
Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie kości moje.
A oni na mnie patrzą sycąc się mym widokiem,
dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie, duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki i mnie biednego od rogów bawolich.
Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
„Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą ubogiego,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
I wysłuchał go, gdy ten do Niego wołał”.
Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu.
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, będą chwalić Pana ci,
którzy Go szukają: „Serca wasze niech żyją na wieki!”
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi,
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,
Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć, przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: „ Pan to uczynił”.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ III

TYDZIEŃ W W SERCU JEZUSA

Dzień 18: Współodkupienie

OBLUBIENIEC KRWI
Poświęcenie każdego cierpienia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa,
Ogniu, którego przyjście jest słowem,
Ogniu, którego cisza jest światłem,
Ogniu, który przepełniasz serca łaską,
Wielbimy Ciebie.
Ty, który spoczywasz w Chrystusie,
Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej.
Wielbimy Ciebie
Ty, który przenikasz głębokości Boga,
Ty, który oświecasz oczy naszych serc,
Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi,
Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Pana,
Wielbimy Ciebie.
(św. Efrem Syryjczyk)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE W LISTOPADZIE 1991

Kiedy dotyka was coś trudnego, cierpienie czy choroba, nie mówcie: „O, dlaczego to spadło na mnie, a nie na kogoś innego!”
Nie, drogie dzieci, mówcie raczej: „Panie, dziękuję Ci za dar, jakiego mi udzielasz”. Cierpienie bowiem ofiarowane Bogu jest źródłem wielkich łask dla was i dla innych. Kiedy jesteście chorzy, wielu z was modli się powtarzając: „Uzdrów mnie!
Uzdrów mnie!”. Nie, drogie dzieci, to nie jest dobra postawa, ponieważ w ten sposób wasze serca nie otwierają się na Boga. Zamykacie je, skupiając się na chorobie i nie jesteście otwarci ani na wolę Boga, ani na łaski, które chce wam dać.
Módlcie się raczej w ten sposób: „Panie niech Twoja wola spełni się we mnie”.
Bóg udziela wam swych łask jedynie zgodnie z waszymi prawdziwymi potrzebami, które zna lepiej niż wy. Może to być łaska uzdrowienia, łaska nowych sił, łaska światła, radości. Wystarczy otworzyć serca na Boga

ROZMYŚLANIE

Według św. Efrema wybawienie grzeszników przez Maryję dosięga nawet tych, którzy znajdują się u bram piekła. Bardzo pocieszającą obietnicę w tym względzie dał Pan św. Brygidzie.
Ta święta słyszała raz, jak Pan Jezus rozmawiał ze swą Matką i tak do niej mówił: „Matko moja, proś Mnie, o co chcesz, a nie odmówię żadnej Twojej prośbie; i wiedz – dodał – ze przyrzekam wysłuchać tych wszystkich, którzy będą mnie prosić o jakąkolwiek łaskę przez miłość Twoją, chociażby byli grzesznikami, byle tylko chcieli się nawrócić”.
To samo zostało objawione także św. Gertrudzie. I ona słyszała również, jak Odkupiciel nasz mówił do Maryi, że w swej wszechmocy udzielił Jej władzy wyświadczania miłosierdzia wszystkim grzesznikom, którzy się do niej będą zwracać, a może go dopełnić w taki sposób, jaki Jej się podoba.
(św. Alfons Liguori. Uwielbienia Maryi, s. 134)

Maryjo, Maryjo, świątynio Trójcy Świętej! Maryjo, nosicielko ognia! Maryjo, szafarko miłosierdzia! W Tobie dojrzewa Boski owoc, Ty jesteś współodkupicielką ludzkiego rodu, bowiem dajesz ciało Słowu, które przez cierpienie odkupiło świat. Chrystus zbawił nas swoją męką, a Ty, Maryjo – boleścią ciała i ducha.
(św. Katarzyna Sieneńska. Teksty o Matce Bożej, t. 4. s. 118)

Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej Osobie „zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”, „ofiarowuje wszystkim ludziom w sposób, który zna tylko Bóg, możliwość dojścia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym”. Jezus powołuje swoich uczniów do „wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go”, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy „szli za Nim Jego śladami” (1 P 2, 21).
Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to w najwyższym stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni z tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia. Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba.
(Katechizm Kościoła Katolickiego. n. 618)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, stojąca u stóp krzyża, poświęcam Ci każde cierpienie.
Wiem, że żadna istota na świecie nie cierpiała,
nie cierpi i nie będzie cierpieć tak samo, jak Ty!
Cała we łzach, stoisz tam pełna dobroci, nie złamana bólem,
ale zbierająca w swym Sercu wszystkie cierpienia tego świata,
aby je zjednoczyć z Sercem Jezusa i uczynić z nich ofiarę,
nieustanną Eucharystię.
O Matko, Ciebie przeszywa siedem boleści!
O przebite Serce Maryi, gdy Jezus umarł za nas i Jego Serce nie odczuwało
już krzyżowych mąk. W Twoim sercu, w Tobie dopełniało się odkupieńcze
cierpienie. W tej męce, która będzie trwać do końca świata,
Ty jesteś współcierpieniem.
Ofiaruję Ci, Matko, wszystkie nie ofiarowane Bogu cierpienia, aby nie zginęły, ale przyczyniły się do odkupienia ciał i dusz.
O Maryjo, Pośredniczko i Współodkupicielko przez miłującą wolę
Twego Syna!

ANTYFONA

Każde życie jest Mszą, a każda dusza – hostią
(Marta Robin)

PIEŚŃ: MAGNIFIKAT (Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego Imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie na tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ III

TYDZIEŃ W W SERCU JEZUSA

Dzień 18: Współodkupienie

OBLUBIENIEC KRWI
Poświęcenie każdego cierpienia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa,
Ogniu, którego przyjście jest słowem,
Ogniu, którego cisza jest światłem,
Ogniu, który przepełniasz serca łaską,
Wielbimy Ciebie.
Ty, który spoczywasz w Chrystusie,
Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej.
Wielbimy Ciebie
Ty, który przenikasz głębokości Boga,
Ty, który oświecasz oczy naszych serc,
Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi,
Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Pana,
Wielbimy Ciebie.
(św. Efrem Syryjczyk)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE W LISTOPADZIE 1991

Kiedy dotyka was coś trudnego, cierpienie czy choroba, nie mówcie: „O, dlaczego to spadło na mnie, a nie na kogoś innego!”
Nie, drogie dzieci, mówcie raczej: „Panie, dziękuję Ci za dar, jakiego mi udzielasz”. Cierpienie bowiem ofiarowane Bogu jest źródłem wielkich łask dla was i dla innych. Kiedy jesteście chorzy, wielu z was modli się powtarzając: „Uzdrów mnie!
Uzdrów mnie!”. Nie, drogie dzieci, to nie jest dobra postawa, ponieważ w ten sposób wasze serca nie otwierają się na Boga. Zamykacie je, skupiając się na chorobie i nie jesteście otwarci ani na wolę Boga, ani na łaski, które chce wam dać.
Módlcie się raczej w ten sposób: „Panie niech Twoja wola spełni się we mnie”.
Bóg udziela wam swych łask jedynie zgodnie z waszymi prawdziwymi potrzebami, które zna lepiej niż wy. Może to być łaska uzdrowienia, łaska nowych sił, łaska światła, radości. Wystarczy otworzyć serca na Boga

ROZMYŚLANIE

Według św. Efrema wybawienie grzeszników przez Maryję dosięga nawet tych, którzy znajdują się u bram piekła. Bardzo pocieszającą obietnicę w tym względzie dał Pan św. Brygidzie.
Ta święta słyszała raz, jak Pan Jezus rozmawiał ze swą Matką i tak do niej mówił: „Matko moja, proś Mnie, o co chcesz, a nie odmówię żadnej Twojej prośbie; i wiedz – dodał – ze przyrzekam wysłuchać tych wszystkich, którzy będą mnie prosić o jakąkolwiek łaskę przez miłość Twoją, chociażby byli grzesznikami, byle tylko chcieli się nawrócić”.
To samo zostało objawione także św. Gertrudzie. I ona słyszała również, jak Odkupiciel nasz mówił do Maryi, że w swej wszechmocy udzielił Jej władzy wyświadczania miłosierdzia wszystkim grzesznikom, którzy się do niej będą zwracać, a może go dopełnić w taki sposób, jaki Jej się podoba.
(św. Alfons Liguori. Uwielbienia Maryi, s. 134)

Maryjo, Maryjo, świątynio Trójcy Świętej! Maryjo, nosicielko ognia! Maryjo, szafarko miłosierdzia! W Tobie dojrzewa Boski owoc, Ty jesteś współodkupicielką ludzkiego rodu, bowiem dajesz ciało Słowu, które przez cierpienie odkupiło świat. Chrystus zbawił nas swoją męką, a Ty, Maryjo – boleścią ciała i ducha.
(św. Katarzyna Sieneńska. Teksty o Matce Bożej, t. 4. s. 118)

Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej Osobie „zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”, „ofiarowuje wszystkim ludziom w sposób, który zna tylko Bóg, możliwość dojścia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym”. Jezus powołuje swoich uczniów do „wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go”, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy „szli za Nim Jego śladami” (1 P 2, 21).
Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to w najwyższym stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni z tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia. Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba.
(Katechizm Kościoła Katolickiego. n. 618)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, stojąca u stóp krzyża, poświęcam Ci każde cierpienie.
Wiem, że żadna istota na świecie nie cierpiała,
nie cierpi i nie będzie cierpieć tak samo, jak Ty!
Cała we łzach, stoisz tam pełna dobroci, nie złamana bólem,
ale zbierająca w swym Sercu wszystkie cierpienia tego świata,
aby je zjednoczyć z Sercem Jezusa i uczynić z nich ofiarę,
nieustanną Eucharystię.
O Matko, Ciebie przeszywa siedem boleści!
O przebite Serce Maryi, gdy Jezus umarł za nas i Jego Serce nie odczuwało
już krzyżowych mąk. W Twoim sercu, w Tobie dopełniało się odkupieńcze
cierpienie. W tej męce, która będzie trwać do końca świata,
Ty jesteś współcierpieniem.
Ofiaruję Ci, Matko, wszystkie nie ofiarowane Bogu cierpienia, aby nie zginęły, ale przyczyniły się do odkupienia ciał i dusz.
O Maryjo, Pośredniczko i Współodkupicielko przez miłującą wolę
Twego Syna!

ANTYFONA

Każde życie jest Mszą, a każda dusza – hostią
(Marta Robin)

PIEŚŃ: MAGNIFIKAT (Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego Imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie na tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)